SÄÄNNÖT

Säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Kilpapurjehduksen Tukisäätiö, ruotsiksi Stödstiftelsen för Kappsegling, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen purjehdusurheilua jakamalla avustuksia yksityisille henkilöille tai venekunnille kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista varten. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti sellaisille purjehtijoille, jotka tähtäävät menestykseen tulevissa olympialaisissa.

Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Avustuksia voidaan myöntää myös muun kuin olympialuokan purjehtijoille hallituksen ratkaisun mukaan. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia harjoittelua, kilpailemista ja valmentautumista varten. Säätiö voi myöntää tunnustuspalkintoja olympiapurjehdusprojektien edistämiseksi. Lisäksi säätiö voi luovuttaa varoja olympiapurjehdusta tukeviin valmennus- ja kehittämishankkeisiin. Avustusanomukset on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava säätiön hallitukselle. Anomusta käsiteltäessä on otettava huomioon, onko hakija saanut avustusta Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ltä tai muulta yhteisöltä.

Säätiön omaisuus
4 § Säätiön pohjarahastona on tuhatkaksisataakuusikymmentäyksi euroa ja neljäkymmentäyksi senttiä (1261.41 €), jonka summan Kansainvälisen Purjehduksen Edistämisyhdistys “L” r.y. – Föreningen “L” för Internationell Segling r.f., on luovuttanut säätiölle kyseistä yhdistystä purettaessa.
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin hallituksen hyväksymillä laillisilla tavoilla. Avustuksia voidaan myöntää ainoastaan säätiön pohjarahaston ja muun pääoman tuotoista, ellei lahjoittaja ole nimenomaan toisin määrännyt. Avustuksia voidaan myöntää myös säätiön oman varainkeruun tuotosta, jos kyse ei ole lahjoituksista tai testamentista.

Hallitus
5 § Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, jonka muodostavat viidestä kuuteen hyvin tunnettua purjehdusurheilua harrastavaa Suomen kansalaista. Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus valitsee yhden hallituksen jäsenen. Muiden hallituksen jäsenten täydennysvaalit suorittaa hallitus itse yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Hallituksen kokous 
6 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden  ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa sekä  vuosikokoukseen ennen huhtikuun loppua. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä hallituksen  jäsenille todistettavalla tavalla kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on  mainittava tärkeimmät kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Kullakin hallituksen jäsenellä  on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöistä tai säätiölaista  muuta johdu. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on  kannattanut, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä ja äänestyksistä on laadittava pöytäkirja, joka  kokouksen on hyväksyttävä tai vähintään kahden kokouksessa läsnä olleen allekirjoitettava.

Hallituksen jäsenten palkkio
7 § Hallituksen jäsenet eivät saa palkkiota toimestaan.

Toimitusjohtaja  
8 § Hallitus voi valita keskuudestaan tai sen ulkopuolelta toimitusjohtajan, joka hoitaa säätiön  päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on oikeus ilman eri valtakirjaa edustaa säätiötä kaikissa viranomaisissa,  tuomioistuimissa sekä säätiön ja kolmannen henkilön välisissä asioissa.

Säätiön edustaminen  
9 § Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtaja, kumpikin yksin.  Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen.

Tilikausi ja tilintarkastus  
10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jonka tulee olla valmiina  ennen maaliskuun 31. päivää. Tilinpäätös ja asiakirjat on luovutettava tilintarkastajalle viimeistään  kuukautta ennen säätiön vuosikokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätökseen  kuuluu toimintakertomus, jonka tulee sisältää tarkka ja yksityiskohtainen, tilinpäätökseen perustuva  selostus säätiön taloudellisesta tilasta ja sen toiminnan tuloksesta viimeksi kuluneen tilivuoden  aikana. Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi  viikkoa ennen säätiön vuosikokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle  

11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen, tase-erittelyistä sekä  hallituksen toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden (6) kuukauden  kuluessa tilikauden päättymisestä, viimeistään 1. heinäkuuta, toimitettava Patentti- ja  rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Hallituksen jäsenen, mahdollisen toimitusjohtajan ja edustajan vaihtumisesta on viivytyksettä  tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Vuosikokous

12 § Hallituksen vuosikokouksessa:

 1. Esitellään:
  • hallituksen toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus
  • hallituksen selonteko tilintarkastajan mahdollisesti tekemien huomautusten pohjalta
 2. Tämän jälkeen vuosikokous päättää:
  • tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen ja tilintarkastajan kertomukset voivat antaa aihetta
  • tilintarkastajalle kuluvan vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta tulevasta palkkiosta
 3. Tämän jälkeen valitaan:
  • kuluvaa kalenterivuotta varten yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 4. Lopuksi käsitellään:
  • muut kokouskutsussa mainitut kysymykset.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen  
13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.  Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkaminen  päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Säätiölaki

14 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa säätiölakia.

Säännöt hyväksytty 29.7.1937.

Muutokset hyväksytty 17.9.1938, 15.9.1948, 10.6.1954, 24.2.1971 ja 4.8.2009 ja 22.1.2019